om sundhed | Bevægelse i læring

Bevægelse i skoledagen

Bevægelse


Bevægelse som begreb dækker over mange forskellige måder at bevæge sig på fysisk og kan gennemføres på mange forskellige måder i løbet af skoledagen.

 

I det følgende finder du konkrete og let tilgængelige aktivitetsforslag til at inddrage fysisk bevægelse og motion i løbet af skoledagen. Du kan plukke i materialet, som er opdelt i tre forskellige kategorier. Jf.
 

Tre kategorier herunder.

formål


Det primære formål med aktiviteterne er at understøtte læring, motivation og trivsel samt fremme sundheden blandt eleverne på erhvervsskolerne.

 

Udviklingsværktøj

 

Sidst på disse sider finder du et udviklingsværktøj, som kan inspirere og hjælpe dig til at udvikle dine egne aktiviteter og øvelser. Jf. Udviklingsværktøj.

Tre kategorier

Bevægelse som skaber struktur i undervisningen - til teoriundervisningen


Aktiviteterne er eksempler på strukturelle øvelser, der kan anvendes i den allerede planlagte undervisning.

 

Kvalitet i bevægelse - til værksteds-undervisning

 

Forslag til øvelser med fokus på ergonomi og forebyggelse af fx slidskader.

Disse øvelser kan med fordel anvendes i forbindelse med de interaktive film i materialet.

Læring i bevægelse, fagfaglige øvelser. Inddelt i to typer af bevægelse:

 

1: Øve/repetition
 

2: Simulering

Bevægelse som skaber
struktur i undervisningen

Speedtalk

 

MATERIALER: Ingen

 

INSTRUKTION: Eleverne går rundt blandt hinanden, og når læreren siger ’stop’, skal man finde sammen med en anden. Læreren stiller et fagligt spørgsmål, der skal diskuteres. Når læreren siger ’gå’, går eleverne igen rundt og finder sammen med en ny, når der siges ’stop’.

Herefter diskuteres det samme eller et nyt spørgsmål.

I dansk, tysk, engelsk og fransk kan spørgsmålene fx omhandle de opgivne tekster til den mundtlige prøve.

 

VARIATION: Man kan supplere aktiviteten med ’Walk and talk’, hvor eleverne parvis får længere tid til at diskutere et eller flere faglige spørgsmål på deres gåtur. 

Find Sammen

 

MATERIALER: Faglige kort

 

INSTRUKTION: Eleverne går rundt blandt hinanden og bytter forskellige faglige kort, som de eventuelt forklarer for hinanden, når de bytter. Det kan fx være billeder af planter eller navnet på grundstoffer. Når læreren siger ’find sammen’, skal man finde sammen med den eller dem, der matcher ens kort.
 

EKSEMPLER: fx energikilde + vindkraft, tilberedningsmetode + stegning, metal + svejsetype

Professoren får ordet
 

MATERIALER: Ingen

 

INSTRUKTION: Eleverne arbejder først i grupper med de samme eller forskellige problemstillinger inden for det samme faglige område. På et tidspunkt udvælger læreren en gruppe, som bliver professorer, der fordeler sig i flere forskellige hjørner af lokalet. Dernæst fordeler de andre elever sig og lytter til det, professorerne har på hjerte. Efterfølgende arbejdes der videre i grupperne, hvor den nye viden bliver inddraget. Senere udpeges en ny gruppe som professorer.

Hurtige journalister
 

MATERIALER: Kort med faglige spørgsmål/temaer

 

INSTRUKTION: Halvdelen af eleverne får udleveret et stykke papir med et fagligt spørgsmål eller tema. Dernæst har de to minutter til at interviewe de andre elever og få så mange input til besvarelse af spørgsmålet som muligt. Svarene skrives ned som noter på papiret. Eleverne kan enten anvende noterne mundtligt umiddelbart efter, at de to minutter er gået, eller få tid til at bearbejde og renskrive noterne fra interviews.
 

EKSEMPLER på anvendelse af øvelsen ”Hurtige journalister” på de fire linjer:


Fødevarer, jordbrug oplevelser – hvad kendetegner det italienske eller persisk-orientalske køkken?

 

Teknologi, byggeri og transport – Hvordan fungerer et bremsesystem på en bil?


Omsorg, sundhed og pædagogik – Hvad skal man være opmærksom på ved forflytninger?

 

Kontor, handel og forretningsservice – Hvad skal man huske når man skal lave en god vareopstilling.

 

VARIATION: Man kan lave den samme udgave, men hvor man giver papiret videre til den, som man har interviewet. Dernæst skal den nye journalist finde en ny at interviewe og skrive noter, inden papiret gives videre til den næste.

 
De fire verdenshjørner


MATERIALER: Fire stykker A3-papir

 

INSTRUKTION: A3-papirerne hænges op i de fire hjørner af lokalet. Hver af sedlerne har en faglig overskrift, som eleverne skal brainstorme over. Eleverne går rundt mellem de fire verdenshjørner og skriver deres input på sedlerne undervejs. Man kan også vælge at hænge en seddel mere eller mindre op, afhængigt af, hvad der giver mest mening i forhold til de faglige kategorier.

 

EKSEMPLER på anvendelse:

 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser – Forår, Sommer, Efterår og Vinter.

 

Samfundsfag – liberalisme, konservatisme, socialisme og social-liberalisme.

Send et spørgsmål rundt


MATERIALER: Ingen

 

INSTRUKTION: Eleverne står i en rundkreds og finder alle på et fagligt spørgsmål inden for det emne, man har arbejdet med. En af eleverne begynder med at stille sit spørgsmål til sidemanden til venstre, som svarer og dernæst sender spørgsmålet videre, indtil alle i kredsen har givet deres bud på det rigtige svar. Dernæst er det sidemanden til den, der startede, som sender sit faglige spørgsmål rundt i kredsen. Sådan fortsætter det, til alle har stillet et spørgsmål. Til sidst fortæller man det rigtige svar på sit spørgsmål.

 

VARIATION: Man kan med fordel sende flere spørgsmål rundt i kredsen, så man ikke behøver at vente på, at alle har svaret.

I mesterlære
 

MATERIALER: Ingen

 

INSTRUKTION: Klassen deles i to halvdele, som arbejder med hver sit faglige område. Når læreren siger ’mesterlære’, skal man finde sammen med en fra den anden gruppe, som man præsenterer sin viden for. Efterfølgende byttes der roller, så man nu kommer i mesterlære hos den anden.

Rating
 

MATERIALER: 5 Stole med nummer

 

INSTRUKTION: Der stilles 5 stole op på række. Eleverne skal nu vurdere fra 1 til 5, hvor meget de ved om et givent emne. Hvis man står ved 1, ved man ikke noget. Ved nr. 5 ved man meget. Læreren kan så komme med eksempler inden for området. Oplever man at vide mere, end man først troede, kan man flytte sig.

 

VARIATION: Man kan gentage øvelsen efter forløbet, for at se om eleverne oplever at have lært noget.